Roi Partridge

Roi Partridge
Riotous Root
1940s
Vintage silver print
12
9
Roi Partridge
Interrelated Planes
1935
Vintage silver print
11
14
Roi Partridge
Lines in Spring
1930s
Vintage silver print
11
14
Roi Partridge
Lake Merritt
1940
Vintage silver print
12
9

Roi Partridge